สยามวิคเกอร์ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ DBD Verified Silver

สยามวิคเกอร์ ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ DBD Verified Silver

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้อนุญาตให้เว็บไซต์ www.siamwicker.com ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ในการซื้อเลิือกสินค้า

 

DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการ
พาณิ ชย์อิเล็กท รอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณ สมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการบ่งบอก
ว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า